Wyrażenia i zwroty przydatne przy tłumaczeniu metryk w języku rosyjskim.

We wszystkich metrykach :

oбъявляем в присутствии свидетелей - oświadczamy w obecności świadków
уезд - powiat
холостый - bezrobotny
приход - parafia
жительствующий
- zamieszkujący
супругов - małżonków
урожденной ..... - urodzonej (z domu) ..... nazwisko panieńskie
родившемся- urodzony w ..
Акт сей прочитан присутствующими нами - Akt ten wszystkim nam obecnym został odczytany

W metrykach ślubu :

заключено сего числа религиозный брачный союз между ... - zawarto w dniu dzisiejszym religijne małżeństwo między ...
Браку сему предшествовали приглашения опубликованные в ... - To małżeństwo było poprzedzone zapowiedziami w ...
Новобрачные объявляют что брачного договора не заключили - Nowożeńcy oświadczają, że (wcześniej) umowy małżeńskiej nie zawierali