Metryka ślubu w języku rosyjskim                 tu znajdziesz klawiaturę z alfabetem rosyjskim (cyrylicą) >>

Poniżej przykładowa metryka ślubu napisaną w języku rosyjskim :Tekst metryki w języku rosyjskim pismem drukowanym
:
71.
Мизерацкий Болеслав сь  Станиславой Соколовскою

Состоялось в городе Люблине восемнадцатого июня / первого июля / тысяча девятьсотого года в семь часов по полудни. Объявляем в присутствии свидетелей Кароля Трача Монтера двадцати девяти лет и Александра Кучинского землевладельца двадцати восьми лет от роду Первого  из города Люблина, а второго из Деревни Влодавского уезда, заключено сего числа религиозный брачный союз между Болеславом Мизерацким  (Boleslawem Mizerackim) двадцати двух лет от роду холостым слюсарем родившемся в деревне Самокленска Любартовского Уезда жительствующим в Люблине в Кафедральном Приходе, Сыном Яна и Марианны урожденных Поль супругов Мизерацких (Jana i Maryanny z Polów małżonków Mizerackich) и Станиславою Соколовскою (Stanisławą Sokołowską), жившею служанкою, двадцати пяти лет отроду, родившуюся в деревне Приевлоки Прихода Парчов Влодавского  Уезда, жительстовавшею в Люблине в Кафедральном приходе, дочерью Яна и Марианны урожденной Копиньской супругов Соколовских (Jana i Marianny z Kopińskich małżonków Sokołowskich). Браку сему предшествовали приглашения опубликованные в Люблинском Приходно Кафедральном …. четвертого /семнадцатого / одиннадцатого /двадцать четвертого Июня и восемнадцатого Июня/ и первого Июля/ сего года. Новобрачные объявляют что брачного договора не заключили. Акт сей прочитан присутствующими нами и ими кроме неграмотной невесты подписан Содержащий акты гражданского состояния …… Болеслав Мизерацкий, Кароль Трач, Александр Кучинский

Tekst metryki po przetłumaczeniu na język polski
:

71. 
Mizeracki Bolesław ze Stanisławą Sokołowską

Działo się w mieście Lublinie osiemnastego czerwca / pierwszego lipca tysiąc dziewięćsetnego roku o godzinie siódmej po południu. Oświadczamy w obecności świadków: Karola Tracza montera, dwadzieścia dziewięć lat i Aleksandra Kuczyńskiego właściciela ziemskiego, dwadzieścia osiem lat; pierwszy starszy z miasta Lublin, drugi ze wsi powiatu włodawskiego, o zawarciu w tym dniu religijnego małżeństwa między Bolesławem Mizerackim, dwadzieścia dwa lata, bezrobotnym ślusarzem, kawalerem urodzonym we wsi Samoklęski powiatu lubartowskiego, przebywającym w Lublinie w parafii katedralnej, synem Jana i Marianny z Polów małżonków Mizerackich; i Stanisławą Sokołowską, pokojówką, dwadzieścia pięć lat, urodzoną we wsi Przewłoki parafii Parczew powiatu włodawskiego, przebywającą w Lublinie w parafii katedralnej, córką Jana i Marianny z Kopińskich małżonków Sokołowskich. To małżeństwo było poprzedzone zapowiedziami w lubelskiej parafii katedralnej czwartego/siedemnastego,  jedenastego/dwudziestego czwartego czerwca i osiemnastego czerwca/pierwszego lipca tego roku. Nowożeńcy oświadczają, że małżeństwa (wcześniej) nie zawierali. Akt ten wszystkim nam obecnym został odczytany i z wyjątkiem niepiśmiennej niewiasty podpisany. Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego ksiądz ………….. (nieczytelny podpis).
[podpisy w języku rosyjskim:]    Bolesław Mizeracki, Karol Tracz, Aleksander Kuczyński