Słownik zwrotów łacińskich używanych w dawnych księgach metrykalnych

Określenia ogólne:

 
Nativitatis Infantis - urodzenia dziecka
Obitus - zgon(u)
Dies Copulat(ionis) - dzień małżeństwa
   
Określenia z księgi Nativitatis Infantis (urodzenia):

 
Annus et Mensis - rok i miesiąc
Dies - dzień
Horam - godzina
Pueri: legitimi / illegitimi - chłopca, ślubnego / nieślubnego
Puella: legitima / illegitima - dziewczyna, ślubna / nieślubna
Locus Nativitatis - miejsce urodzenia
Baptismi Infantis - urodzenia dziecka
Nomen Infantis - imię dziecka
Nomen et Cognomen ... Baptizantis - imię i nazwisko (księdza), który ochrzcił
Nomen et Cognomen: Patris / Matris - imię i nazwisko ojca / matki
Profesio Parentum - zawód rodziców
Nomen et cognomen Atque Profesio Patrinorum - imię i nazwisko oraz zawód rodziców chrzestnych
   
Określenia z księgi Obitus (zgonu):

 
In quo Loco - w którym miejscu
Nomen et Cognomen Mortui - imię i nazwisko zmarłego
Aetas: Annus, Mensis, Dies - wiek zmarłego: rok, miesiąc, dzień śmierci
Conditio Mortui - status społeczny zmarłego
Conditio et Profesio - status społeczny i zawód
Nomen et Cognomen: Patris / Matris - imię i nazwisko ojca / matki
Masculi: legitimi / illegitimi - płci męskiej: ślubnego / nieślubnego
Foemina: legitima / illegitima - płci żeńskiej: ślubnej / nieślubnej
Morbus - choroba
Unde patet Curato ...? ... relatum - imię i nazwisko oraz pochodzenie świadka aktu zgonu
   
Określenia z księgi Dies Copulat (małżeństwa):

 
Nomen et Cognomen ...? ... tis Copulantes - imię i nazwisko księdza udzielającego małżeństwa
Nomen et Cognomen Copulatorum - imiona i nazwiska młodej pary
Locus habitationis - miejsce zamieszkania
Aetas: Sponsi, et, Sponsae - wiek pana młodego i pani młodej
Parentum utrorum - rodziców obojga
Proclamatio Bannorum - ogłoszenia ślubne
Dispensatio a proclamatione - dyspensa ogłoszeń
Nomen et Cognomen lus ?????? ac Conditio - imie, nazwisko, status